Іванівська сільська рада

Чернігівського району Чернігівської області

Приклад тестового та ситуаційного завдання

Дата: 21.09.2020 15:28
Кількість переглядів: 6725

 Приклад  ситуаційного завдання та тестів на  конкурс на заміщення вакантної посади директора опорного закладу «Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області».

Тестові завдання

 

1. Закон України «Про освіту» вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є саме наскрізним вмінням?

а) вільне володіння державною мовою;

б) інноваційність;

в) підприємливість та фінансова грамотність;

г) критичне та системне мислення.

2. Курси підвищення кваліфікації – це:

а) формальна освіта;

б) неформальна освіта;

в) інформальна освіта.

3. Скільки дітей може бути в одному класі школи?

а) скільки директор дозволить;

б) скільки вмістить класна кімната;

в) не більше 30 учнів;

г) не більше 35 учнів.

4. До індивідуальної форми здобуття освіти належить:

а) заочна;

б) екстернатна;

в) дистанційна.

5. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти (відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.):

а) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна середня освіта тривалістю три роки;

б) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна старша освіта тривалістю два роки;

в) початкова освіта тривалістю п’ять роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна середня освіта тривалістю два роки;

г) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю вісім років.

6 Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

а) початкова школа;

б) гімназія;

в) ліцей;

г) науковий ліцей

7. Хто затверджує статут закладу освіти?

а) засновник або уповноважений ним орган (особа);

б) керівник закладу освіти;

в) колегіальний орган управління закладу освіти;

г) колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

8. В якому з описаних фрагментів прослідковується компетентнісне навчання?

а) учитель пояснив дітям, як розв'язувати задачу. Потім вони розв'язали аналогічну задачу і перейшли до завдань іншого виду. Вдома діти мали зробити завдання з теми, яку вчили минулого тижня;

б) учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу різними способами. Потім усім класом обговорили кожний спосіб. Учитель пояснив, як ще можна було розв'язати цю задачу. Усі разом обрали найзручніший спосіб. Далі діти практикувались розв'язувати задачі цього виду на прикладах з реального життя;

в) учитель відчитав лекцію, поставив кілька запитань дітям, аби перевірити рівень запам'ятовування нового матеріалу, і пішов на наступний урок;

г) учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу. Потім кожна група представила свій варіант розв’язання. Учитель пояснив, як ще можна було розв'язати цю задачу. Вдома діти мали розв’язати аналогічну задачу.

9. Основним колегіальним органом управління закладом освіти є:

а) орган батьківського самоврядування;

б) педагогічна рада закладу;

в) орган самоврядування здобувачів освіти;

г) орган громадського самоврядування.

10. Піклувальна рада створюється за рішенням:

а) керівника закладу;

б) педагогічної ради;

в) засновника.

11. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом України «Про освіту»?

а) ніхто, якщо вчителі будуть добре підвищувати свою кваліфікацію, то функція контролю   не треба;

б) нова структура – державна служба якості освіти, вона буде проводити інституційний аудит один раз на 10 років;

в) відповідні управління освіти у формі атестації закладів;

г) Міністерство освіти і науки раз на 5 років;

д) засновник кожні 5 років.

12. Державний стандарт початкової освіти передбачає поділ організації освітнього процесу на 2 цикли (І цикл – 1-2 класи; ІІ цикл – 3-4 класи) із застосуванням діяльнісного підходу, заснованого на:

а) інтегровано-предметній основі (І цикл) та ігрових методах (ІІ цикл);

б) ігрових методах (І цикл) та інтегровано-предметній основі (ІІ цикл);

в) інтегровано-предметній основі з переважанням ігрових методів (І цикл) та інтегровано-предметній основі (ІІ цикл);

г) на ігрових методах (І цикл та ІІ цикл).

13. Варіативний складник базового навчального плану розподіляється

а) закладом загальної середньої освіти за погодженням з органом управління освітою, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;

б) закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;

в) закладом загальної середньої освіти, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України;

г) засновником закладу освіти.

14. Що містить освітня програма?

а) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

б) перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

в) загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

г) всі відповіді вірні.

15. У закладах освіти відповідно до освітньої програми

а) всі дисципліни повинні викладатись виключно державною мовою;

б) можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу;

в) можуть викладатися одна або декілька дисциплін лише двома мовами - державною мовою, та мовою відповідної національної меншини або відповідного корінного народу;

г) всі варіанти правильні.

16. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у державному або комунальному закладі освіти

а) у закладі освіти за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає особа;

б) без обмежень вибору закладу освіти;

в) у будь якому закладі освіти, який не закріплений за територією обслуговування, лише за згодою відповідного управління освіти;

г) жоден з варіантів не вірний.

17.Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?

а) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

б) ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;

в) повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

г) забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

18. До складників системи освіти не належить:

а) самоосвіта;

б) фахова передвища освіта;

в) спеціалізована освіта;

г) повна загальна середня освіта.

19. Керівник закладу освіти в межах повноважень:

а) вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

б)призначає на посаду та звільняє з посади працівників;

в) забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

г) усі зазначені відповіді правильні.

20.«Дотримуватися академічної доброчесності» згідно із Законом України «Про освіту» – це для педагогічних працівників:

а) право;

б) обов’язок;

в) гарантія.

21. Сертифікацію педагогічні працівники проходять:

а) планово;

б) обов’язково;

в) примусово;

г) добровільно.

22. До видів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників належать:

а) стажування, участь у тренінгах, навчання за освітньою програмою;

б) стажування , дуальна, інтернатура, участь у тренінгах;

в) атестація, стажування, навчання за освітньою програмою;

г) усі зазначені відповіді правильні.

23. Як називається Нова українська школа в контексті нового Закону України «Про освіту»?

а)  школа майбутнього;

б) школа розвитку та перспектив;

в) школа особистісно-зорієнтованого навчання;

г) школа компетентностей XXI століття;

д) школа радості.

24. Закон вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізнихвмінь. Що з переліку є саме наскрізним вмінням?

а) Вільне володіння державною мовою;

б) Інноваційність;

в) Навчання впродовж життя;

г) Підприємливість та фінансова грамотність;

д) Критичне та системне мислення.

25. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?

а) Ніхто.;

б) Державна служба якості освіти. Вона буде проводити інституційний аудит один раз на 10 років;

в) Управління освіти;

г) Міністерство освіти і науки України.

26. Відповідно до Закону України «Про освіту» хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти?

а) директор;

б) заступник директора з виховної роботи;

в) засновник закладу освіти або уповноважена ним особа;

г) Управління освіти;

27. Здобуття профільної середньої освіти передбачає два спрямування:

- академічне - ……….

- …………….. - орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

28. Філія закладу освіти – це…………………..

29. Назвіть механізми мотивації роботи вчителя адміністрацією закладу освіти.

30. Чи можна створювати опорний заклад освіти без створення освітнього округу?

 

Ситуаційне завдання

 

 

Керівники комунальних закладів освіти прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти працює багато близьких осіб, що не заборонено Законом України «Про запобігання корупції». Керівники призначають премії, щорічну грошову винагороду вчителям – своїм близьким родичам за погодженням з головою профспілкового комітету та письмово повідомляють орган управління освітою. Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту інтересів у закладі освіти.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь