Іванівська сільська рада

Чернігівського району Чернігівської області

Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

Дата: 18.06.2019 12:21
Кількість переглядів: 1053

                                                                  Фото без опису

У К Р А Ї Н А

 

                   ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ     

(________ сесія першого скликання)

                                      

від «___» ________2019 року                                                                                    с. Іванівка

 

Про затвердження

Положення про порядок залучення,

розрахунку розміру і використання коштів

пайової участі  у розвитку інфраструктури

населених пунктів Іванівської сільської ради

Чернігівського району Чернігівської області

 

З метою забезпечення умов для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради, відповідно до  статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Іванівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити «Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області» (додаток 1 до цього рішення).

           

2.  Затвердити Типовий договір про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (додаток 2 до цього рішення).

 

3. Секретарю сільської ради (Махній-Деревянко І.А.) забезпечити оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством.

 

            4. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

 

            5. Визнати таким, що втратило чинність рішення дванадцятої сесії першого скликання «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області» від 27.09.2017 року.

 

            6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності та правопорядку.

 

 

Сільський голова                                                                                    С.І. Гарус                                                                                        

 

                                                                                             Додаток 1

до рішенням __ сесії 1 скликання

Іванівської сільської ради

 «Про затвердження Положення про порядок залучення,

розрахунку розміру і використання коштів

пайової участі  у розвитку інфраструктури

населених пунктів Іванівської сільської ради

Чернігівського району Чернігівської області»

                                                               від «___»  _______ 2019 року

      

 

 

Положення

про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Замовник (інвестор), який має намір щодо забудови земельної ділянки на території населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, відповідно до діючого законодавства України зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури об’єднаної територіальної громади.

1.2. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області  (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про інвестиційну діяльність».

1.3. Повноваження Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області щодо вирішення питань пайової участі (внеску) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області регулюється чинним законодавством України та цим Положенням.

1.4. У випадку прийняття нових законодавчих або підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін або доповнень до законодавства України, це Положення застосовується в частині, яка не суперечить чинним законам України та підзаконним нормативно-правовим актам.


 
2. Визначення термінів і понять, що застосовуються в Положенні 

 

2.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні:

2.1.1. будівля – різновид споруди, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для життєдіяльності людей та виробництва продукції;

2.1.2. будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва;

2.1.3. договір про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області – договір про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, укладений Іванівською сільською радою із замовником (інвестором) будівництва, у тому числі самочинного будівництва, яке підлягає прийняттю в експлуатацію відповідно до чинного законодавства (далі – Договір про пайову участь);

2.1.4. доступне житло це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

2.1.5. житловий фонду соціального призначення сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту;

2.1.6. замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

2.1.7. зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва – це кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість об’єкта будівництва або його черги, включаючи кошторисну вартість будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інші витрати;

2.1.8. інвестор суб’єкт  інвестиційної  діяльності, який приймає рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти будівництва та якому відповідно до договору передано функції замовника в частині сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області;

2.1.9. індустріальний (промисловий) парк визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених чинним законодавством та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку;

2.1.10. інженерно-транспортна інфраструктура населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

2.1.11. капітальний ремонт – сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи, при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання, у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території;

2.1.12. комплексна забудова території є засобом її упорядкування шляхом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об’єктів будівництва, а також на благоустрій території. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і забезпечуватися одним або кількома інвесторами;

2.1.13. надзвичайні ситуації техногенного характеру: транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове зруйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо;

2.1.14. нове будівництво – будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі добудова зупинених об’єктів незавершеного будівництва;

2.1.15. об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної 

інфраструктури;

2.1.16. об’єкти дорожнього сервісу спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, майданчики для стоянки транспортних засобів, майданчики відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, мотелі, готелі, кемпінги, торговельні пункти (у тому числі малі архітектурні форми), автозаправні комплекси, складські комплекси, пункти медичної та технічно-евакуаційної допомоги, пункти миття транспортних засобів, пункти приймання їжі та питної води, автопавільйони, а також інші об’єкти, на яких здійснюється обслуговування учасників дорожнього руху та які розміщуються на землях дорожнього господарства або потребують їх використання для заїзду та виїзду на автомобільну дорогу;

2.1.17. об’єкт соціальної інфраструктури – призначений для обслуговування мешканців населених пунктів – дошкільний чи навчальний заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування тощо, які замовник (інвестор) будівництва погоджується збудувати добровільно за погодженням із органом місцевого самоврядування в рамках планового забезпечення відповідної території необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно з відповідною затвердженою містобудівною документацією на місцевому рівні (генеральний план населеного пункту, план зонування території, детальний план території);

2.1.18. техніко-економічні показники – інформація щодо характеристики об’єкта будівництва та/або реконструкції (назва об’єкта, вид будівництва, площа ділянки, площа забудови, площа вбудованих приміщень, площа житлових приміщень, загальна площа, корисна площа, будівельний об’єм, поверховість та інші характеристики, передбачені проектом будівництва/ реконструкції).

2.1.19. пайова участь (внесок) – кошти, що перераховуються замовниками (інвесторами) до цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури для створення і розвитку зазначеної інфраструктури;

2.1.20. постійно діюча комісія з розгляду питань пайової участі (внеску) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (далі – Комісія) – комісія під головуванням заступника сільського голови, яка розглядає питання визначення розміру та величини пайової участі (внеску) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів; залучення або незалучення коштів пайової участі (внеску) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів; зменшення розміру або величини пайової участі (внеску) замовників (інвесторів) за поданими ними клопотаннями; контролю за виконанням умов Договорів про пайову участь; використання коштів отриманих як пайова участь замовників (інвесторів) у розвитку інфраструктури населених пунктів;

2.1.21. реконструкція – перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об’єкту будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, в наслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкту в цілому або його частин (за умови їх автономності);

2.1.22. реставрація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності;

2.1.23. соціальне житло житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

 Соціальне житло не підлягає піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі;

2.1.24. технічне переоснащення – комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів невиробничого та виробничого призначення, введених в експлуатацію в установленому порядку, шляхом впровадження передової техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, оновлення та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним;

2.1.25. технічні умови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки. 

2.2. Інші терміни і поняття що використовуються в Положенні, вживаються у значеннях, наведених у законах України, підзаконних нормативно-правових актах та нормативних документах.

 

3. Мета, завдання та сфера дії Положення

 

3.1. Основною метою Положення є створення умов для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. 

3.2. Це Положення є нормативно-правовим актом, що регулює правові відносини, пов’язані з пайовою участю замовників (інвесторів) будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.

3.3. Це Положення визначає порядок та умови залучення, розрахунку розміру і величини, контролю за сплатою і використання коштів пайової участі замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. 

3.4. Пайова участь замовників (інвесторів) у розвитку інфраструктури населених пунктів є обов’язковим внеском, який замовник (інвестор) має сплатити до бюджету Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області у разі будівництва у відповідному населеному пункті.

3.5. Платниками пайового участі є замовники (інвестори), які у встановленому законодавством порядку отримали документи, що дають право на виконання будівельних робіт, а також ті замовники (інвестори), які здійснили самочинне будівництво, що підлягає прийняттю в експлуатації відповідно до чинного законодавства.

3.6. До пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів не залучаються замовники (інвестори) у разі:

3.6.1. будівництва об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

3.6.2.  реставрації пам’яток культурної спадщини;

3.6.3. будівництва будівель навчальних закладів, релігійно-культових об’єктів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3.6.4. будівництва будинків або квартир житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

3.6.5. будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

3.6.6. комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

3.6.7. будівництва об’єктів благоустрою та соціальної інфраструктури, які відповідно до пункту 5.2 Положення передаються до комунальної власності територіальної громади;

3.6.8. будівництва об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

3.6.9. будівництва об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

3.6.10. будівництва об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

3.6.11. будівництва об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення;

3.6.12. будівництва об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель і споруд підприємств харчової промисловості;

3.6.12. будівництва об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).

3.7. Замовники (інвестори) підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених у пункті 3.6 Положення шляхом надання на розгляд Комісії копій підтверджуючих документів.  

3.8. Клопотання (звернення) замовників (інвесторів) щодо їх незалучення до пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури розглядаються виконавчим комітетом Іванівською сільською радою Чернігівського району Чернігівської області або сесією ради за рекомендацією Комісії протягом 20 робочих днів з моменту подання відповідного клопотання та підтверджуючих документів.

 3.9. Іванівській сільській раді Чернігівського району Чернігівської області  забороняється вимагати від замовника (інвестора) будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів та випадків, передбачених пунктами 5.1 – 5.2 цього Положення.

 

4. Порядок та умови укладання Договору про пайову участь замовників (інвесторів) у розвитку інфраструктури населених пунктів

 

4.1. Розмір пайової участі замовників (інвесторів) у розвитку інфраструктури населених пунктів встановлюється Комісією протягом десяти робочих днів  з дня реєстрації звернення замовника (інвестора) про укладання Договору про пайову участь і фіксується в протоколі засідання Комісії.

Граничний розмір пайової участі замовників (інвесторів) у розвитку інфраструктури населених пунктів складає:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

4.2. Величина пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури населених пунктів зазначається у Договорі про пайову участь, що укладається з Іванівською сільською радою Чернігівського району Чернігівської області відповідно до встановленого розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів та з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

4.3. У разі зміни замовника (інвестора) будівництва об’єкта величина пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником (інвестором) будівництва цього об’єкта відповідно до укладеного ним Договору про пайову участь.

У разі відсутності у попереднього замовника (інвестора) обов’язку зі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів відповідно до чинного на момент отримання ним права на будівництво законодавства, новий замовник (інвестор) сплачує пайову участь (внесок) виходячи із загальної кошторисної вартості добудови об’єкта.

4.4. Замовник (інвестор) несе відповідальність за достовірність наданої інформації щодо загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва та основних техніко-економічних показників об’єкта.

4.5. Величина пайової участі (внеску) у розвитку інфраструктури населених пунктів та строк її сплати визначається Комісією протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Іванівською сільською радою Чернігівського району Чернігівської області звернення замовника (інвестора) про укладання Договору про пайову участь. До  звернення  про  укладення Договору про пайову участь додаються такі документи:

4.5.1. копія зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та затвердженої замовником і проектувальником станом на поточний рік;

4.5.2. довідку за підписами проектувальника та замовника (інвестора) про техніко-економічні показники об’єкта та копію узгодженої у разі визначення законодавством та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації в частині техніко-економічних показників об’єкта.

4.5.3. копія містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (у разі надання таких);

4.5.4. копія документа на право виконання будівельних робіт або про введення об’єкта в експлуатацію, в тому числі самочинно збудованих об’єктів;

4.5.5. довідка про витрати на придбання та виділення земельної ділянки (у разі наявності);

4.5.6. довідка про витрати на звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж (у разі наявності);

4.5.7. довідка про витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних  мереж і споруд та транспортних комунікацій (у разі наявності);

4.5.8. копії правовстановлюючих документів замовника:

а) для юридичних осіб – статутних документів, виписки з ЄДРПОУ;

б) для фізичних осіб-підприємців – виписки з ЄДРПОУ; паспорта замовника та довідки про присвоєння ІПН;

в) для фізичних осіб – паспорта замовника та довідки про присвоєння ІПН.

4.5.9. копії інших документів, які впливають на визначення величини пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури населених пунктів та інших істотних умов Договору;

4.6. У разі будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими, вбудовано-прибудованими, прибудованими приміщеннями величина пайової участі замовників (інвесторів) у розвитку інфраструктури населених пунктів розраховується як сума складових:

перша – величина пайової участі замовника (інвестора) розрахована відповідно до кошторисної вартості житлової частини будинку;

         друга (або наступні) – величини пайової участі замовника (інвестора) розраховані відповідно до кошторисної вартості вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих приміщень.

За відсутності окремих кошторисних розрахунків кошторисна вартість кожного об’єкта визначається пропорційно загальній площі приміщень. Це правило застосовується також у випадку будівництва об’єктів змішаного типу (таких, що залучаються до пайової участі та тих, що не залучаються).

Комісія має право витребувати від замовника інші документи для підтвердження справедливої вартості будівництва.

Вартість об’єкта самочинного будівництва встановлюється на підставі експертної оцінки.

4.7. Розрахунок величини пайової участі (внеску) у розвитку інфраструктури населених пунктів, підлягає округленню до цілої гривні, фіксується у протоколі засідання Комісії та в той же день з доданими до звернення документами та розрахунком величини пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури населених пунктів передається до юридичного відділу  для підготовки проекту Договору про пайову участь.

4.8. Істотними умовами Договору про пайову участь є:

4.8.1. розмір та величина пайової участі;

4.8.2. строк сплати пайової участі;

4.8.3. відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною Договору про пайову участь є розрахунок величини пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури населених пунктів.

4.9. Не пізніше ніж через дванадцять робочих днів з дня реєстрації Іванівською сільською радою звернення замовника (інвестора) про укладання Договору про пайову участь підписаний проект договору  направляється замовнику (інвестору) для підписання.

4.10. Якщо проектом будівництва об’єктів передбачені пускові комплекси (черги) за відповідним клопотанням замовника (інвестора) договір про пайову участь може укладатися на кожний пусковий комплекс (чергу) окремо.

4.11. Замовник (інвестор) протягом двох робочих днів з дня отримання проекту Договору повертає Іванівській сільській раді Чернігівського району Чернігівської області підписаний проект Договору про пайову участь.

4.12. Від Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області Договір про пайову участь підписує сільський голова.

4.13. У разі, якщо в ході будівництва об’єкта були виконані коригування проектної документації, що вплинули на зміну кошторисної або фактичної вартості його будівництва, або зміни функціонального призначення об’єкта, замовник (інвестор), за наявності укладеного Договору про пайову участь, зобов’язаний


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь