Іванівська сільська рада

Чернігівського району Чернігівської області

ДОГОВІР про надання послуг з вивезення побутових відходів

Дата: 27.12.2018 12:36
Кількість переглядів: 5924

ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення побутових відходів
 

с.Іванівка                                                                                                                        _______________20__р.
 

Комунальне підприємство  «Іванівське» Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області в особі директора Швченка Олександра Длександровича що діє на підставі статуту , затвердженого Іванівською сільською радою Чернігівського району Чернігівської області (далі - виконавець), з однієї сторони,

_____________________________________________________________________________________                                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що є власником (наймачем, орендарем) квартири (будинку)

або ______________________________________________,в особі___________________________________
                           (найменування юридичної особи)                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

в особі ________________________________________,що діє на підставі статуту, затвердженого ____________________________________________________ (далі -  споживач),  з  другої   сторони, 
                            (найменування органу)
уклали  цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Виконавець   зобов'язується  згідно  з  графіком  надавати послуги з вивезення побутових відходів,  а споживач зобов'язується своєчасно  оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на   умовах,  передбачених  цим  договором  (далі  -  послуги)  на підставі рішення ___________________________________________________________________________________________
                 (назва, дата та номер акта про визначення виконавця послуг з  вивезення побутових відходів)

та відповідно  до   схеми   санітарного   очищення,   затвердженої  ___________________________
____________________________________________________________________________________
              (назва, дата та номер акта про затвердження схеми санітарного очищення населеного пункту)
                                                                         Перелік послуг

 

 1.1 Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів.

 1.2 Послуги з вивезення твердих відходів надаються  за контейнерною та без контейнерною схемами згідно затверджених Іванівською сільською радою Чернігівського району Чернігівської області   графіків, на підставі схеми санітарного очищення, затвердженої виконавчим комітетом  Іванівської сільської ради № ___ від _________ року. 

 1.3. Вивезення твердих побутових відходів здійснюється у визначених місцях за:

- контейнерною схемою – з технічно справних контейнерів місткістю до 1,1куб.метра, контейнери завантажуються Споживачем;

- без контейнерною схемою – Споживач завантажує тверді побутові відходи у сміттєзбірних пакетах у спеціально обладнані транспортні засоби Виконавця.

 1.4..  Небезпечні відходи відокремлюються на етапі збирання від інших побутових відходів «Споживачем», збираються та окремо передаються «Споживачем», відповідно до вимог чинного законодавства, спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

 1.5 Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для вивезення відходів, визначаються «Виконавцем».

Вимірювання обсягу
 та визначення якості послуг

  2.1  Обсяг   надання   послуг   розраховується  виконавцем  на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

  2.2 Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з додатком   3  до  Правил  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів.

                                                       Оплата послуг

  2.3. Розрахунковим періодом є календарний місяць, вартість надання послуг в якому визначається, виходячи  із розрахунку вартості надання послуг, з урахуванням ПДВ.
  2.4 «Споживач» вносить платіж не пізніше 20 числа періоду, що настає за розрахунковим.
«Споживач» має право вносити попередню оплату послуг.
 2,5. Послуги оплачуються згідно квитанцій на оплату послуг через установи банків або в безготівковій формі.

 2.6 Плата за послуги «Виконавця» вноситься на поточні рахунки «Виконавця» _____________________________________________________________________________

 2.7. У разі потреби «Виконавець» здійснює в 10-тиденний строк перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє «Споживачеві» про його результати.

 2.8. У разі зміни вартості послуги «Виконавець» повідомляє «Споживачеві» не пізніше ніж за 15 днів із зазначенням причин і відповідних підстав. Таке повідомлення публікується в регіональних засобах масової  інформації, на офіційному веб-сайті ради тощо.

 2.9 «Споживач» здійснює розрахунки за спожиті послуги за новими тарифами та новими нормами з моменту їх введення згідно чинного законодавства.

2.10. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, необхідно підтвердити наданням копій відповідних  документів Виконавцю.

Споживач має право на:

1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з  вивезення  відходів,  зокрема  про  їх вартість,  загальну суму місячної плати,  структуру тарифів,  норми надання послуг і графік
вивезення відходів;                                                                                                                                       2) відшкодування   у   повному   обсязі  збитків,  заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання  послуг  не  в  повному обсязі.                                                                                                     3) усунення   виконавцем   недоліків   у   наданні  послуг  у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5) внесення за погодженням з виконавцем у цей  договір  змін, що впливають на розмір плати за послуги;
6) зменшення  розміру  плати  за  послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

7) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності споживача  та/або  членів  сім'ї  на  підставі  письмової  заяви і документа,  що підтверджує його  відсутність  -  довідка  з  місця
тимчасового проживання,  роботи,  лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

Споживач зобов'язується:

1) оплачувати в  установлений  договором  строк  надані  йому послуги з вивезення відходів;

2) сприяти  виконавцю  у  наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;
3) визначати   разом   з   виконавцем   місця    розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;
4) обладнати  контейнерні   майданчики,   утримувати   їх   у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;
5) забезпечити  належне  збирання  та  зберігання   відходів, установлення  необхідної  кількості  контейнерів  для завантаження твердих,  великогабаритних  і  ремонтних  відходів  з  урахуванням
унеможливлення  їх переповнення;  утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;
6) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів;
7)забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

 

5. Права та обов'язки «Споживача»:

5.1. Споживач має право на:

5.1.1. Одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення та знешкодження побутових відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів.

5.1.2. Усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення споживача.

5.1.3. Перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг.

5.1.4. Зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів.

5.1.5. Несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім’ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

5.2. Споживач зобов’язується:

5.2.1. Оплачувати в установлений договором строк за надані йому послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів.

5.2.2. Сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором.

5.2.3. Забезпечити належне збирання та зберігання відходів.

5.2.4. Забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

 

6. Права та обов'язки «Виконавця»:

6.1  «Виконавець» має право:

6.2.1. при недотриманні «Споживачем» договірних зобов’язань (п.5.2. Договору) тимчасово припинити надання послуг. В разі не усунення «Споживачем» порушень умов Договору у визначений Виконавцем строк – можливе розірвання договірних відносин з вини «Споживача».

6.3. «Виконавець» зобов'язується:

6.3.1. надавати послуги відповідно до вимог чинного законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, Правил експлуатації полігонів побутових відходів та цього Договору тощо;

6.3.2. збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

6.3.3. ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення;

6.3.4. перевозити відходи тільки на об'єкти поводження з побутовими відходами;

6.3.5. надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

6.3.6. усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє «Споживач» у зв'язку з невиконанням умов цього Договору;

6.3.7. прибувати протягом двох робочих днів на виклик «Споживача» і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;

6.3.8. відшкодувати відповідно до закону та умов цього Договору збитки, завдані «Споживачеві» внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

6.3.9. зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності Споживача на підставі письмової заяви «Споживача» та надання підтверджуючих документів.

«Виконавець» має також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства.  

7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

7.1. «Споживач» несе відповідальність згідно із законом і цим Договором за:

7.1.1. несвоєчасне внесення плати за послуги;

7.1.2. невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.

7.2. «Виконавець» несе відповідальність за:

7.2.1. ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну «Споживача», шкоди його життю чи здоров'ю;

7.2.2. невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.

8. Розв'язання спорів

8.1. Спори за Договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

8.2.Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості «Споживач» викликає представника «Виконавця» для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8.4. Представники «Виконавця» зобов'язані прибути протягом двох робочих днів.

8.5. Акт-претензія складається «Споживачем» та представниками «Виконавця» і скріплюється їх підписом. У разі неприбуття представників «Виконавця»  у визначений п. 8.4 строк або їх відмови від підпису акт уважається дійсним, якщо його підписали «Споживач» та не менш як два його представники або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

8.6. Акт-претензія подається «Виконавцю», який протягом п’яти робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надають «Споживачеві» обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

  1. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього Договору.

 

10. Строк дії цього Договору

10.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

10.2. У зв′язку з визначенням з ________________ року послуги з вивезення твердих побутових вiдходiв як окремої комунальної послуги на пiдставi рішення виконавчого комітету Іванівської сільської ради № ________ від_____________ року, керуючись ч. 3 ст. 631 Цивільного Кодексу України,  даний Договір набирає чинності з моменту вчинення будь-яких дій Споживачем відповідно до вказаних у пропозиції умов договору, що засвідчують його бажання укласти договір, та застосовується до відносин, що виникли мiж його Сторонами з 01 червня 2018 року.

10.4. З набуттям чинності даного Договору припиняють дію всі договори в частині поводження з твердими побутовими відходами, укладені між фізичними особами і КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради, за виключенням правочинів про надання послуг з вивезення та прийому рідких побутових відходів.

10.5. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

10.6. Якщо будуть внесені зміни до редакції даного Договору, Виконавець зобов’язується розмістити повідомлення про такі зміни на сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються на території його діяльності, не менше ніж за десять днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.

11. Прикінцеві положення

11.1. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», безстроково здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору.

11.2. Умови цього Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

11.3. Даний договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою КМУ від 10.12.2008р. №1070.

11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на офіційному сайті  ради https://ivanivska-silska-rada.gov.ua/

                                                                                  Реквізити сторін
Виконавець
Комунальне підприємство «Іванівське» Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області                                                                                                                                                                                                   адреса: Чернігівський область Чернігівський район с. Іванівка вул. Дружби 33б.                                                                                                                       р/р______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замовник

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Підписи Сторін:

Замовник

_____________________________

Виконавець

КП Іванівське Іванівської сільської ради

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь